GP de Plouay

(Text en català a continuació / Texto en castellano a continuación)

(Based on an article I published in Volata #5)

The “Bretagne Classic – Ouest-France” (formerly, “GP de Plouay”) presumes to be the only French race in the top category that is not organized by the giant “Amaury Sport Organization”, an entity that hides even more power than the governing cycling body, the UCI.

Like many cycling events, the “Grand Prix de Plouay” has also the support of a newspaper, in this case a regional one, “Ouest-France”. The birth of this modest race takes us to 1931, when Dr. Berthy, a doctor at the Tour de France, became the new president of the organizing committee of the Plouay festivities. Taking advantage of his passion in cycling and taking advantage of his influences and contacts within the world of cycling, he decided to create the “Grand Prix International de la ville de Plouay”. The friendship that he established with some riders helped him to attract them and that they were part of the departure of this classic.

The race circuit, with the côte de Ty Marrec as the main element of the race, is named Jean-Yves Perron, organizer of the race between 1975 and 1999, who died in February 2000 after being the victim of cancer when he was 53 years old. He was the one who, since joining the committee, saved the race of his disappearance. In 1975 the race hit rock bottom, in that edition there were only nineteen riders registered, one of them was Cyrille Guimard, the great favorite, because the start-list did not present better candidates. Even so the Loire rider, which did not miss the forecasts and ended up winning, claimed to be “the hardest race I had ever played”, because without a team and full of independents, “it was an 18 against 1 race”.

Given the situation, Guimard confessed to Ouest-France –in an interview in 2007– that he honestly believed that the race would disappear the year after he won, which caused him deep sadness, especially when he saw the enthusiasm of the inhabitants of Plouay and the effort and passion that the organizers and volunteers did. That was the year of his retirement as a professional cyclist, a career that followed in 1976 as the sporting director of the Gitane-Campagnolo with riders such as Bernard Hinault or Lucien Van Impe. However, he wanted to give all possible support to the race so he took his team to the start of the next edition. The, until last year, former sports director at the Roubaix-Lille Métropole, remembers how, due to lack of budget, the participants had to make some efforts such as sleeping in the homes of the locals and, more anecdotally, on exposed beds of a furniture store!

Cyrille Guimard, winner of 1975 GP de Plouay – Photo Credit: Ouest France

With that last support from Guimard, the union between Plouay and cycling changed direction and was always on the rise. In 1984, Plouay hosted the French national championships and reached its peak in 1997 when the UCI, chaired by Hein Verbruggen, approved the bid of this small town -that currently has just over five thousand inhabitants- to host the 2000 Road World Championships. A WC to which, unfortunately, could not reach one of his architects, Jean-Yves Perron, due to his early death.

Currently, the race is in the UCI World Tour calendar, the first division in professional cycling, and for Plouay it means every year the culmination of its local festivities in August in an international way (“4 jours de Plouay”), a week loaded with cycling, whether road, BMX or track, for all genders and all ages. It ends with the battle of the Elites who, due to overlap in the calendar, do not attend the Vuelta a España. After Cyrille Guimard’s victory in 1975, some other great champions have raised his arms here such as Sean Kelly (1984), Frank Vandenbroucke (1996), Michele Bartoli (2000), very young Vincenzo Nibali (2006) and, in last edition, Elia Viviani (2017). In Women’s category, they have already left their seal riders like Emma Pooley or Marianne Vos. And in amateur category also highlighted young promises as Rein Taaramäe, Julien Simon or Bryan Coquard.

Elia Viviani, last winner at Plouay (now named Bretagne Classic – Ouest France) – Photo Credit: Ouest France

Sources: Ouest-France, Grand Prix Plouay.

***

(Basat en un article que vaig publicar a Volata #5)

La “Bretagne Classic – Ouest-France” (abans, “GP de Plouay”) presumeix de ser l’única cursa francesa en la màxima categoria que no està organitzada pel gegant “Amaury Sport Organisation”, entitat que amaga més poder encara que la mateixa Unió Ciclista Internacional.

Com moltes de les proves ciclistes, el Gran Premi de Plouay presenta també el suport d’un diari, en aquest cas el del regional “Ouest-France”. El naixement d’aquesta modesta cursa ens trasllada al 1931, quan el doctor Berthy, metge al Tour de França, es va convertir en el nou president del comitè organitzador de les festes de Plouay. Traient partit de la seva passió per l’esport sobre les dues rodes i aprofitant les seves influències i contactes dins el món del ciclisme, va decidir crear el “Grand Prix International de la ville de Plouay”. L’amistat que va entaular amb alguns corredors li va servir per atreure’ls i que formessin part de la partida d’aquesta clàssica.

El circuit pel qual transcorre la cursa, amb la côte d’Ty Marrec com especial al·licient, porta el nom de Jean-Yves Perron, organitzador de la cursa entre 1975 i 1999, que va morir el febrer del 2000 després de ser víctima d’un càncer als 53 anys. Va ser qui, des de la seva entrada en el comitè, va salvar la carrera de la seva desaparició. El 1975 la cursa va tocar fons, en aquesta edició van ser tan sols dinou els corredors inscrits, un d’ells era Cyrille Guimard, el gran favorit, ja que el trist cartell no presentava millors candidats. Així i tot, el corredor del Loira, que no va fer errar en els pronòstics i va acabar guanyant, va assegurar que va ser “la cursa més dura que mai havia disputat”, ja que sense equip i ple d’independents, “va significar un 18 contra 1”.

Vista la situació, Guimard va confessar a Ouest-France –en una entrevista al diari fa més de 10 anys– que va creure honestament en què la cursa s’extingiria l’any següent d’haver guanyat, el que li va provocar una profunda tristesa, sobretot en veure l’entusiasme dels habitants de Plouay i l’esforç i passió per part dels organitzadors i voluntaris. Aquest va ser l’any de la seva retirada com a ciclista professional que va enllaçar com a director esportiu del Gitane-Campagnolo de corredors com Bernard Hinault o Lucien Van Impe al 1976. No obstant això, va voler donar tot el suport possible a l’organització de la prova pel que va acudir amb el seu equip a la sortida de la següent edició. El, fins l’any passat, antic director esportiu en el Roubaix-Lille Métropole, recorda com, per falta de pressupost, els participants van haver de fer alguns esforços com el de dormir en cases dels propis habitants del lloc i, més anecdòtic encara, en llits exposats en una botiga de mobles!

Amb aquesta empenta per part de Guimard, la unió entre Plouay i el ciclisme va canviar de direcció i va ser sempre a l’alça. El 1984 va acollir els campionats nacionals francesos i va arribar al seu punt més àlgid el 1997 quan l’UCI, amb Hein Verbruggen al capdavant, va aprovar la candidatura d’aquesta petita localitat -actualment, amb poc més de cinc mil habitants- per acollir els campionats del món de ciclisme en ruta de l’any 2000. Mundials als quals, lamentablement, no va poder arribar l’artífex d’això, Jean-Yves Perron, a causa de la seva mort primerenca.

Actualment la carrera està emmarcada en el calendari UCI World Tour, la primera divisió en el ciclisme professional, i per Plouay significa cada any el colofó ​​de les seves festes locals d’agost de la manera més internacional ( «4 jours de Plouay”), una setmana carregada de ciclisme, ja sigui de carretera, BMX o de pista, per a tots els gèneres i totes les edats. Finalitza així amb la batalla de les grans figures que, per temes de coincidència en el calendari, no van a la Volta Ciclista a Espanya. Després de la victòria el 1975 de Cyrille Guimard, van alçar els braços alguns grans campions com Sean Kelly (1984), Frank Vandenbroucke (1996), Michele Bartoli (2000), un joveníssim Vincenzo Nibali (2006) i, en la darrera edició, Elia Viviani (2017). En la modalitat femenina, ja han deixat el seu segell corredores com Emma Pooley o Marianne Vos. I en amateur van destacar també, al seu moment, joves promeses com Rein Taaramae, Julien Simon o Bryan Coquard.

Fonts: Ouest-France, Grand Prix Plouay.

***

(Basado en un artículo que publiqué en Volata #5)

La “Bretagne Classic – Ouest-France” (antes, “GP de Plouay”) presume de ser la única carrera francesa en la máxima categoría que no está organizada por el gigante “Amaury Sport Organisation”, entidad que esconde más poder aún que la propia Unión Ciclista Internacional.

Como muchas pruebas ciclistas, el Gran Premio de Plouay presenta también el respaldo de un periódico, en su caso el del regional Ouest-France. El nacimiento de esta modesta carrera nos traslada a 1931, cuando el doctor Berthy, médico en el Tour de Francia, se convirtió en el nuevo presidente del comité organizador de las fiestas de Plouay. Sacando partido de su pasión por el deporte sobre las dos ruedas y aprovechando sus influencias y contactos dentro del mundo del ciclismo, decidió crear el “Grand Prix International de la ville de Plouay”. La amistad que entabló con algunos corredores le sirvió para atraerlos y que formaran parte de la partida de esta clásica.

El circuito por el que transcurre la carrera, con la côte de Ty Marrec como especial aliciente, lleva el nombre de Jean-Yves Perron, organizador de la carrera entre 1975 y 1999, que murió en febrero del 2000 tras ser víctima de un cáncer a los 53 años. Fue quien, desde su entrada en el comité, salvó la carrera de su desaparición. En 1975 la carrera tocó fondo, en esa edición fueron tan solo diecinueve los corredores inscritos, uno de ellos era Cyrille Guimard, el gran favorito, pues el triste cartel no presentaba mejores candidatos. Aun así el corredor del Loira, que no hizo errar en los pronósticos y acabó ganando, aseguró ser “la carrera más dura que jamás había disputado”, pues sin equipo y lleno de independientes, “significó un 18 contra 1”.

Vista la situación, Guimard confesó a Ouest-France –en una entrevista concedida al periódico hace más de 10 años– que creyó honestamente en que la carrera desaparecería al año siguiente de haber ganado, lo que le provocó una profunda tristeza, sobre todo al ver el entusiasmo de los habitantes de Plouay y el esfuerzo y pasión por parte de los organizadores y voluntarios. Ese fue el año de su retirada como ciclista profesional que enlazó como director deportivo del Gitane-Campagnolo de corredores como Bernard Hinault o Lucien Van Impe en 1976. No obstante, quiso dar todo el apoyo posible a la organización de la prueba por lo que acudió con su equipo a la salida de la siguiente edición. El, hasta el año pasado, antiguo director deportivo en el Roubaix-Lille Métropole, recuerda como, por falta de presupuesto, los participantes tuvieron que hacer algunos esfuerzos como el de dormir en casas de los propios habitantes del lugar y, más anecdótico aún, ¡en camas expuestas en una tienda de muebles!

Con ese empujón por parte de Guimard, la unión entre Plouay y el ciclismo cambió de dirección y fue siempre al alza. En 1984 acogió los campeonatos nacionales franceses y llegó a su punto más álgido en 1997 cuando la UCI, con Hein Verbruggen a la cabeza, aprobó la candidatura de esta pequeña localidad -actualmente, con poco más de cinco mil habitantes- para acoger los campeonatos del mundo de ciclismo en ruta del año 2000. Mundiales a los que, lamentablemente, no pudo llegar el artífice de ello, Jean-Yves Perron, debido a su muerte temprana.

Actualmente la carrera está enmarcada en el calendario UCI World Tour, la primera división en el ciclismo profesional, y para Plouay significa cada año el colofón de sus fiestas locales de agosto de la manera más internacional (“4 jours de Plouay”), una semana cargada de ciclismo, ya sea de carretera, BMX o de pista, para todos los géneros y todas las edades. Finaliza así con la batalla de las grandes figuras que, por temas de coincidencia en el calendario, no acuden a la Vuelta Ciclista a España. Tras la victoria en 1975 de Cyrille Guimard, alzaron los brazos algunos grandes campeones como Sean Kelly (1984), Frank Vandenbroucke (1996), Michele Bartoli (2000), un jovencísimo Vincenzo Nibali (2006) y, en la pasada edición, Elia Viviani (2017). En la modalidad femenina, ya han dejado su sello corredoras como Emma Pooley o Marianne Vos. Y en amateur destacaron también, en su momento, jóvenes promesas como Rein Taaramäe, Julien Simon o Bryan Coquard.

Fuentes: Ouest-France, Grand Prix Plouay.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: